AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 8 – 99

Ett serveringsställe – ett serveringstillstånd
I början av december lämnade Alkoholinspektionen ett yttrande angående utökning av ett befintligt serveringstillstånd. Tanken var att tillståndet skulle utökas till att omfatta även andra platser än det egentliga serveringsstället. I detta fall bl.a. en ”toppstuga” och en fäbod 5 km från hotellet. Tillståndet skulle således även omfatta en ”toppstuga”.

Enligt Alkholinspektionens mening är detta inte möjligt. Enligt 7 kap 10 § alkohollagen och prop 1994/95:89 s 106 ska ett tillstånd vara begränsat till ett visst serveringsställe. I de fall tillståndshavaren vill ha ytterligare serveringsställen ska tillstånd sökas separat för dessa och vanliga regler ska gälla.

Yttrandet i sin helhet finns på vår hemsida som länk från detta nyhetsfax. PDF – Word 97

Belåning av alkoholdrycker i pantbank
Alkoholinspektionen har nyligen avgivit ett yttrande i ett ovanligt ärende som rörde en pantbank som tagit ett parti champagne i pant för ett lån. Vid tillsyn av pantbanksverksamheten uppstod frågan om detta förfarande var i överensstämmelse med alkohollagen.

Enligt Alkoholinspektionens mening är en pant som utgörs av spritdrycker, vin eller starköl värdelös för en pantbank eftersom den inte lagligen kan realiseras med hänsyn till reglerna i alkohollagen. Pantbanken kan även riskera ansvar för medhjälp till olovlig försäljning om man accepterar alkoholdrycker som pant för ett lån eftersom låntagaren kan anses ha sålt dryckerna till pantbanken när panten förfaller.

Yttrandet i sin helhet finns på vår hemsida som länk från detta nyhetsfax. PDF – Word 97

Nytt från årsskiftet
De nya reglerna som Riksdagen godkände den 19 november innebär som bekant en del nyheter från och med den 1 januari, vi återkommer här med lite mer information:

Svenska kommunförbundets cirkulär angående Alkoholreklam på serveringställen finns nu utlagd på både SvK:s och vår hemsida.

Alkoholinspektionen kommer att utarbeta föreskrifter för utformning av tillståndsbevis för servering i samråd med bl.a. kommunerna (se ändringar i alkohollagen 7 kap 22 § andra stycket).

Vi återkommer till Länsstyrelserna och kommunerna framöver i dessa och andra frågor.

Framtiden
Alkoholutredningen
Alkoholutredningen fortsätter sitt arbete. Alkoholutredningen ser över en rad olika serveringsfrågor samt frågor om tillverkning av sprit och alkoholdrycker men även försäljning av teknisk sprit.
Alkoholutredningen ska lämna sin slutrapport den 31 mars 2000.

Organisationskommitté
Regeringen har tillsatt en organisationskommitté med uppgift att föreslå en ombildning av Folkhälsoinstitutet (dir 1999:56). Enligt direktiven ska Folkhälsoinstitutet bli ”en ny myndighet med tydligare uppgifter av stabskaraktär”. Dessutom ska Alkoholinspektionens uppgifter ingå i denna nya myndighet.
Utredaren ska lämna sin slutrapport den första juni 2000.

Överläggningar om resandeinförsel
Sveriges nuvarande undantag från huvudregeln i det s.k. Cirkulationsdirektivet om resandeinförsel gäller t.o.m. den 30 juni 2000. Undantaget innebär att Sverige har rätt att ta ut skatt för drycker som köpts utomlands till den del de överstiger 1 liter spritdrycker eller 3 liter starkvin, 5 liter vin och 15 liter starköl (Cirkulationsdirektivets motsvarande volymer är 10 liter spritdrycker, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl).

Undantaget ska ses över per den 30 juni 2000. Överläggningar mellan Sverige och kommissionen ska således vara klara till dess.

Ny alkoholproposition våren 2001
Enligt den gällande tidsplanen ska bl.a. Alkoholutredningens och Organisationskommitténs slutrapporter remissbehandlas under hösten 2000. Därefter kommer en ny alkoholpolitisk proposition för behandling under våren 2001 med beräknat ikraftträdande till halvårsskiftet 2001.