AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 8 – 96

NÅGRA INTRESSANTA DOMAR AVSEENDE SERVERINGSFRÅGOR

1) Kunskaper i alkohollagstiftningen – Kammarrätten i Sundsvall underkänner utländsk erfarenhet.
Ett bolag med tre personer i styrelsen hade ansökt om serveringstillstånd. När det gällde kravet på kunskaper i alkohollagstiftningen hänvisade två av dem till flerårig erfarenhet från alkoholservering i Tyskland. Den tredje hänvisade till två och en halv månads erfarenhet från sådan svensk servering. Efter kommunens avslag överklagade bolaget till länsrätten som fann personerna lämpliga i nu aktuellt avseende och biföll överklagandet. Kommunen överklagade länsrättens beslut till kammarrätten. Ur Kammarrättens dom: … Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt att genom praktisk yrkeserfarenhet förvärva erforderliga kunskaper om den svenska alkohollagstiftningen annat än i Sverige…. Kammarrätten upphävde därför läns-rättens dom.

Kammarrättens dom den 2 december 1996, nr 3317-96 respektive länsrättens i Gävleborgs län dom den 20 september 1996, nr 1703-96.

Kommentar: Även Kammarrätten i Jönköpings län har i dom den 19 april 1996, nr 1465-96, kommit till samma slutsats. (Se härom hänvisning i kompendiet Kommentarer, föreskrifter och allmänna råd… på sid 25, fotnot 17).

2) Anmälningspliktig förändring, lämplighet
Kammarrätten i Stockholm delade länsrättens i Stockholms län bedömning. Även detta ärende handlar om huruvida sökanden besitter erforderliga kunskaper i alkohollagstiftningen. Sökandebolaget bestod av tre delägare med lika stor ägarandel. Endast en av dem hade erfarenhet av alkoholservering och viss utbildning. Bolaget erhöll serveringstillstånd under en prövotid. Efter en tid löstes personen med erfarenhet ut ur bolaget. Någon anmälan om ändrade ägarförhållanden gjordes dock inte. Detta upptäcktes när bolaget vid prövotidens utgång ansökte om stadigvarande tillstånd. Kommunen avslog ansökan. Efter överklagande fann länsrätten att detta var en sådan betydande förändring av bolagets ägarförhållanden som enligt alkohollagen skall anmälas. Det faktum att, som bolaget anfört, man uppdragit åt en bokföringsbyrå att sköta de myndighetskontakter som utlösandet av XX föranledde samt att bokföringsbyrån inte gjort någon anmälan, utgör inga förmildrande omständigheter. Eftersom de kvarstående ägarna endast hade några månaders praktik av alkoholservering under handledning avslogs överklagandet. Kammarrättens dom den 25 november 1996, nr 8487 respektive länsrättens dom den 14 november 1996, nr 17724-96.

3) Hade länsstyrelsen rätt att överklaga under 1995?
Regeringsrätten, dom den 21 november 1996, nr 3329-95. Det mest intressanta i domen är att regeringsrätten tar upp frågan om länsstyrelserna hade rätt att överklaga kammarrättens domar under 1995. Regeringsrätten fann att så var fallet.
Ur domen:
… Kommunerna har sålunda enligt den nya lagen tillagts en rätt att överklaga beslut av förvaltningsdomstolarna. Denna befogenhet får anses utgöra en sådan uppgift som avses i punkt 5 av övergångsbestämmelserna och som det har ankommit på länsstyrelserna att fullgöra under 1995. Det innebär att länsstyrelsen varit behörig att överklaga kammarrättens dom. Länsstyrelsens talan skall därför tas upp till prövning.

I själva sakfrågan behandlas vilka som bör omfattas av lämplighetsprövningen enligt 7:7.
…lydelsen av 7 kap. 7§ alkohollagen lämnar ett utrymme för att i fråga om juridiska personer låta lämplighetskraven omfatta även sådana fysiska personer som avses i förarbetena. I ärendet hade en person en sk generalfullmakt att företräda bolaget. Av utredningen framgick också att han i realiteten hade ett bestämmande inflytande i bolaget. Han bör därför omfattas av lämplighetsprövningen.

Därefter bedöms också om den nu aktuella personen (som är föremål för restföringar, avbruten avbetalningsplan och därpå följande konkurs) kan anses lämplig. Svaret blev nej på den frågan.

Länsstyrelsen i Blekinge län avslog ansökan om serveringstillstånd den 30 januari 1995, dnr 510-5494-94. Länsrätten avslog sökandens överklagande i dom den 20 mars 1995, nr 112-95. Kammarrätten i Jönköping biföll överklagandet i dom den 19 maj 1995, nr 2057-95.
Regeringsrätten gick på länsstyrelsens linje.

Kommentar: Flera kammarrätter har vid olika tillfällen behandlat länsstyrelsens eventuella möjlighet att överklaga under 1995 och därvid kommit till olika slutsats. I det klart övervägande antalet ärenden där frågan behandlats besvarades dock denna med att så inte var fallet. Genom regeringsrättens dom har nu frågan slutligen avgjorts. Det bör observeras att regeringsrätten endast prövat länsstyrelsen möjlighet att överklaga under 1995.