AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 7 – 96

Kommentarer, föreskrifter och allmänna råd till alkohollagens serveringsbestämmelser
Vid de fyra konferenstillfällen som hölls under november månad i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö informerade Göran Franke och Mikael Bentzer huvudsakligen om skillnaderna i materialet i förhållande till de två remissutgåvorna. Alkoholinspektionen anordnade därefter den 28 november tillsammans med Svenska Kommunförbundet en konferens för landets kommuner varvid delar av materialet (i huvudsak 7 kap 7, 8 och 9 §§) presenterades för dem. Ett kompendium Preliminär utgåva November 1996 utdelades också till de cirka 150 närvarande kommunerna. Samtliga länsstyrelser fick kompendiet per post samma dag.

Ikraftträdande
Föreskriften om minibar och de allmänna råden till sammanlagt 12 av lagens bestämmelser har den 12 december 1996 beslutats av Alkoholinspektionen. Inom kort kommer även föreskrifter om vilken statistik den som har serveringstillstånd skall lämna till kommunen att beslutas. Därefter skall föreskrifterna och råden tryckas i myndighetens författningssamling (AIFS). De träder i kraft den dag som anges i trycket. Alkoholinspektionen kommer att tillsända varje länsstyrelse ett exemplar av författningen.

De kommentarer som finns i ovan nämnda kompendium kommer under våren att kompletteras, och tillsammans med föreskrifterna och de allmänna råden, att ingå i en handbok. Vi återkommer med närmare besked när detta är klart.

Eftersom det i nämnda kompendium och även därefter gjorts vissa ändringar i de allmänna råden, jämfört med den information Göran och Mikael lämnade vid länsstyrelsekonferenserna vill Alkoholinspektionen här uppmärksamma Er på vilka dessa är.