AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 1 – 97

RAPPORT OM FÖRSÄLJNING AV ÖL (klass II)
I mitten på december skickade Alkoholinspektionen ut en rapport, angående försäljning av öl, som byggde på den enkätundersökning som Alkoholinspektionen genomförde under hösten 96. Rapporten skickades ut till samtliga länsstyrelser samt de kommuner och polismyndigheter som deltog i undersökningen. Vi ber nu länsstyrelserna att kopiera rapporten och distribuera den till samtliga tillsynsmyndigheter i respektive län, om detta inte redan har gjorts.

FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
I januari gav Alkoholinspektionen ut Alkoholinspektionens föreskrifter om servering från minibar på hotellrum (AIFS 1996:4) och Allmänna råd till alkohollagens serveringsbestämmelser (AIFS 1996:5).

UTBILDNING – RESTAURATÖRER OCH SERVERINGSPERSONAL
I samarbete med bl.a. branschorganisationer arbetar Alkoholinspektionen med att ta fram Måldokument – utbildning för serveringstillståndshavare och serveringspersonal. Syfte med måldokumentet är att fastställa de krav på kunskaper som alkohollagen ställer på tillståndshavare och serveringspersonal.

Tanken är att detta måldokument ska kunna användas dels av utbildningsanordnare som underlag för planering och dels av tillståndsmyndigheterna som mall vid värdering av kunskaper / utbildning vid tillståndsärenden. Alkoholinspektionen kommer även att ta fram en frågebank, som bilaga till måldokumentet, som ska kunna användas vid examination.

Måldokumentet ska vara färdigt i början av mars och kommer bl.a. att distribueras till samtliga länsstyrelser och kommuner. Då vi vill att måldokumentet ska få en så bred spridning som möjligt tar vi tacksamt emot tips på utbildningsföretag/skolor som ni tror kan ha intresse av detta.
Tips kan lämnas till Kristian Palm dir 08 – 454 70 55, fax 08 – 454 71 22 eller e-mail kristian.palm@alkoholinspektionen.se

DOMEN STÅR FAST I DET S.K. ÅSA FALLET
Högsta domstolen kommer inte att ta upp, det numer riksbekanta, fallet med kassörskan som dömdes för att ha sålt folköl till en 16-åring. Kassörskan dömdes först till dagsböter av tingsrätten. Därefter överklagades domen till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Nu har alltså Högsta domstolen nekat prövningstillstånd. Tingsrättens och hovrättens dom kommer att läggas in på vår hemsida under rubriken Rättspraxis.

TILLSYNSMALL FÖR LÄNSSTYRELSERNA
Som vi nämnt i tidigare nummer av Aktuellt om Alkohol så arbetar Alkoholinspektionen tillsammans med företrädare för länsstyrelserna i AB, F, G, M, O och AC län i ett projekt, ALUG, för att utveckla länsstyrelsen som regional tillsynsmyndighet. Som ett led i detta arbete har en mall (checklista) tagits fram som ett hjälpmedel när länsstyrelsen skall utöva sin tillsyn enligt alkohollagen. Mallen kommer att skickas ut till samtliga länsstyrelser under veckan.

KONFERENS 20 MARS
Vi vill här passa på att informera om att Alkoholinspektionen kommer att bjuda in länsstyrelsernas Socialdirektörer till konferens. Konferensen kommer att hållas den 20 mars klockan 10:00 – 15:00 i Stockholm. Uppgift om exakt plats samt dagordning bifogas inbjudan som kommer att skickas ut inom kort.

KOMMUNALA ALKOHOLHANDLÄGGARES FÖRENING
Den 28 november 1996 bildades Kommunala Alkoholhandläggares Förening. Föreningen skall arbeta med frågor som stärker de som handlägger eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd och samla dessa personer i en gemensam intresseförening. Styrelsen består av Ordf. Hans Andersson Örebro Kommun, Ture Bergström Skellefteå Kommun, Bertil Andersson Kristianstad Kommun, Ingrid Lindholm Malmö Stad samt Maria Johnsson Lindesbergs Kommun.

DOMSTOLSÄRENDEN – STATISTIK
Nedanstående tabell visar antalet domar rörande alkohollagen i kammar- respektive länsrätter under 1995 och 1996. Antalet domar i länsrätter har således mer än fördubblats medan domar i kammarrätt ökat endast marginellt.

Antal domar enligt alkohollagen
1995 1996
Länsrätt 183 392
Kammarrätt 97 116

Av de ärenden som överklagades till kammarrätten ändrades länsrättens beslut i 19 % av fallen 1995 respektive 11% 1996. Antalet överklaganden till regeringsrätten är för närvarande 39. Dock återstår att se hur många av dem som tas upp till prövning.