AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 5 – 96

DOMAR I SERVERINGSÄRENDEN
Mikael Bentzer har tagit fram två belysande domar i vilka köksutrustningen inte ansetts uppfylla alkohollagens krav (Alkohollagen 7 kap 8 §). Domarna kommer att läggas in på vår hemsida på internet under nästa vecka.

PROJEKTGRUPPERNA
De båda projektgrupperna som vi berättade om i no 3-96 har nu haft sina första möten.

I projektgrupp 1
konstaterades att det finns stort intresse för utbildning/kunskap på alla de områden som togs upp i enkäten om Länsstyrelsernas kompetensbehov och kompetensutveckling. Vid mötet beslutade man att gemensamt arbeta fram en handbok som kan ligga till grund för framtida utbildningar. Metoder och tidsplan för utbildningar tas fram först när handboken är klar.

Uppdragen att arbeta fram utkast till olika delar av handboken fördelades på mötesdeltagarna. Utkasten ska redovisas till alkoholinspektionen senast den 6 december så att de kan distribueras till projektgruppens deltagare i god tid före nästa möte som är den 14 januari.

Projektgrupp 2
Beslutade ta namnet ALUG (Alkoholinspektionens och Länsstyrelsernas utvecklingsgrupp) och att gruppens mål är att ta fram mål, mått och metoder för att utveckla länsstyrelsens tillsynsroll enligt alkohollagen. En rapport bör vara klar till den 1 december 1996.

Vidare talade man om Länsrapporterna för 1996 som skall upprättas för varje län och lämnas in till Alkoholinspektionen senast den 1 mars 1997. Denna den första rapporten bör huvudsakligen behandla hur kommunaliseringen har gått men viss basstatistik bör dock ingå. Då rapporterna skall sammanställas till en nationell rapport är det viktigt att de innehåller jämförbar information. Alkoholinspektionen kommer att ta fram ett förslag på vad rapporterna ska innehålla som kan diskuteras i projektgruppen innan det sprids till samtliga Länsstyrelser.

ALLMÄNNA RÅD / KOMMENTARER RÖRANDE SERVERING
Arbetet med Allmänna råd / Kommentarer rörande Servering börjar nu närma sig slutet. Målet är att de ska kunna presenteras för alkoholhandläggare på kommuner och länsstyrelser under november.

Torsdagen den 28 november bjuder Svenska Kommunförbundet i samarbete med Alkoholinspektionen in samtliga kommunala handläggare för att presentera innehållet i Allmänna råd / kommentarer. Vår förhoppning är att presentera detta material vid konferenser för länsstyrelsernas alkoholhandläggare under vecka 47. Materialet kommer under alla omständigheter att skickas till länsstyrelserna senast den 22 november.

FLER AKTÖRER I ALKOHOLFÖREBYGGANDE VERKSAMHET
Målet för den svenska alkoholpolitiken att begränsa skadeverkningarna ligger fast och ambitionsnivån är oförändrat hög trots att förutsättningarna för att bedriva traditionell svensk alkoholpolitik har förändrats i och med EU-medlemskapet. Detta framgår av regeringens budgetproposition för 1997. Som ett led i strävan att hitta nya metoder och arbetssätt för att uppnå målet har socialminister Margot Wallström bjudit in företrädare för branschen, myndigheter och organisationer inom området till ett möte den 4 oktober.

Syftet med mötet är att engagera fler myndigheter, organisationer och företag i det drogförebyggande arbetet och att ge dem möjlighet att bidra med sin kunskap och sina resurser.

ALKOHOLINSPEKTIONEN OCH EU
I somras förekom ett antal artiklar på temat EU-kommissionen vill avskaffa Alkoholinspektionen. Enligt ryktena ansåg EU-kommissionen att Alkoholinspektionens verksamhet stred mot EU-rätten och att myndigheten därför måste läggas ned. I dagsläget förefaller ryktet betydligt överdrivet.

Sveriges regering har ännu idag inte fått någon formell underrättelse från EU-kommissionen i detta ärende och därmed har heller inte någon formell procedur för att avskaffa Alkoholinspektionen inletts. Enligt uppgift visar EU-kommissionens egen granskning att det inte heller finns anledning att ifrågasätta Alkoholinspektionen som tillståndsmyndighet.

ALKOHOLINSPEKTIONEN OCH SÖDERHAMN
För drygt två veckor sedan gick nyheten att Alkoholinspektionen flyttar till Söderhamn ut i såväl tidningar som radio och TV. Av nyhetsrapporteringen kunde man lätt få intrycket att saken redan var beslutad vilket inte är fallet.

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av statssekreteraren i Närings- och handelsdepartementet Yvonne Gustafsson med uppgift att ta fram 350 statliga arbetstillfällen till Söderhamn. Arbetsgruppens förslag ska vara klart till årsskiftet och det är först efter att arbetsgruppen har gjort sin utvärdering av vilka verksamheter som är lämpliga att flytta till Söderhamn som formellt beslut förväntas fattas.