AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 4 – 96

PÅGÅENDE UTREDNINGAR

Marknadsföring av alkoholdrycker
Den 18 april beslutade regeringen att tillsätta en kommitté för Översyn av bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker. En särskild utredare har inkallats för att göra en översyn av de nuvarande marknadsföringsreglerna mot bakgrund av den nya alkohollagen som bland annat innebar en avreglering av delar av alkoholmarknaden. Utredaren ska även kartlägga utvecklingen när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker och utifrån detta lämna förslag till åtgärder som kan anses alkoholpolitiskt nödvändiga

Uppdraget skall slutföras före utgången av mars 1997. Särskild utredare är Nils-Olof Berggren Sakkunniga och experter i kommittén är Christian Groth och Gert Knutsson Socialdepartementet, Helena Jäderblom Justitiedepartementet, Per Swahn Inrikesdepartementet, Hans Agnéus Alkoholinspektionen, Ylva Arnhof Folkhälsoinstitutet samt Marianne Åbyhammar Konsumentverket.

Olovlig sprithantering
Sedan november 1995 pågår en kartläggning av den olovliga sprithanteringen i landet. Syftet är dels att kartlägga omfattningen och karaktären på den olovliga sprithanteringen samt att komma med förslag på lämpliga åtgärder för att minska den.

Arbetsgruppen består av, Mats Vangstad länspolismästare i Dalarna, Dick Öqvist RPS, Conny Eklund Läkemedelsverket, Ola Arvidsson och Anneli Kastrup Folkhälsoinstitutet, Katarina Alfredsson och Hans Agnéus Alkoholinspektionen samt Maria Oswaldsson vid Ludvika Polisen. Arbetsgruppen ska även samråda med Svenska Kommunförbundet och länsstyrelserna genom länsrådet Erik Österberg Halmstad.

Arbetsgruppen kom med en första delrapport i maj och slutrapporten skall lämnas vid årskiftet. Socialdepartementet har avsatt 8 mkr för fördelning till lokala samverkansprojekt.

PROVSMAKNING OCH VARUPROVER PÅ MÄSSOR O.DYL.
För att klargöra vad tillståndshavare får och inte får när det gäller varuprover/provsmakning på mässor har Alkoholinspektionen arbetat fram nedanstående rekommendation. Vi kommer att sprida denna rekommendation till partihandlare och tillverkare samt till de mässarrangörer vi känner till som visat intresse för dessa frågor.

Vi ber dessutom länsstyrelserna att sprida nedanstående rekommendation till kommunernas alkoholhandläggare.

REKOMMENDATION:
PROVSMAKNING AV ALKOHOLDRYCKER PÅ MÄSSOR O.DYL.
Syftet med nedanstående text är att klargöra vilka begränsningar och möjligheter som innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd (nedan kallade partihandlare) har då de deltar som utställare på mässor och i liknande arrangemang.

Varuprover
Av alkohollagen 4 kap 5 § framgår att partihandlare endast får bedriva partihandel och sälja till Systembolaget AB, andra partihandlare och till dem som innehar serveringstillstånd. Av alkohollagen 3 kap 5 § framgår att partihandlare i sin rörelse får ge bort alkoholdrycker i gåva endast i form av varuprover.

Av begreppet varuprov följer att varuprov/provsmakning endast kan ges som ett led i en eventuell försäljning det vill säga till personer som har rätt att köpa av partihandlaren. Med andra ord endast till serveringstillståndshavare representerade av källarmästare, barchefer och likställda. Varuprover får även ges till journalister som yrkesmässigt skriver om alkoholdrycker.

Vinklubbar som t.ex. Munskänkarna ingår inte i denna grupp.

Alkoholinspektionen rekommenderar att:

provsmakning av alkoholdrycker inte används som argument i marknadsföringen av mässan då det endast är begränsad grupp som kan erbjudas detta.
besökarna på lämpligt sätt informeras om dessa begränsningar (för att underlätta för partihandlarna/utställarna).
Vidare kan man tänka sig att mässarrangören, som en service till utställarna och i samråd med dem, förser behöriga fackbesökare med någon form av behörighetsbevis eller dylikt.