AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 3 – 96

En av Alkoholinspektionens uppgifter är att sprida kännedom om rättsläget inom alkoholområdet. Under hösten kommer vi att förstärka vår information gentemot Länsstyrelsernas alkoholhandläggare. I regelbundna nyhetsfax som detta kommer vi att informera om intressantsa domar, våra yttranden och statistik inom alkoholområdet. Vi har även för avsikt att löpande informera om utredningar, kommittéer, möten och annat som är aktuellt och av intresse för Er.

Hör gärna av er till oss med ideer om vad ni vill ha information om och som vi bör bevaka eller om det är något som ni vill få ut till era kollegor.

STATISTIK, DOMAR I LÄNS- OCH KAMMARÄTT
Nedanstående tabell visar antalet domar enligt alkohollagen i kammar- respektive länsrätter under 1995 och fram till mitten av augusti 1996. Antalet domar i länsrätter har redan med god marginal överträffat den totala siffran för 1995. När det gäller antalet domar i kammarrätt så är det fortfarande en bit kvar till förra årets totalsiffra.

Antal domar enligt alkohollagen:

1995 1996 tom 19/8
Länsrätt 183 238
Kammarätt 97 61
RÄTTSPRAXIS
För detta nyhetsfax har vi valt ut två domar som behandlar kunskaper om alkohollagstiftningen – branschvana enligt alkohollagen 7:7 Lämplighet.
(jfr prop 94/95:89 s. 63 och 64).

Domarna samt Alkoholinspektionens yttrande finns i fulltext på vår hemsida på Internet:
http://www.alkoholinspektione.se

KamR i Stockholm 960222 nr 296-96.
Sökanden, som hade enskild firma, saknade erfarenhet av servering av alkoholdrycker. Det ansågs inte tillräckligt att hennes make hade sådan erfarenhet (Alkoholinspektionen har avgivit yttrande).

KamR i Jönköping 960419 nr 1465-96.
Sökandens utbildning inom sakområdet – 4 veckors AMU kurs – samt erfarenhet från servering av alkoholdrycker utomlands har inte ansetts motsvara kraven i svensk lagstiftning och förarbeten. (anm. Det exakta innehållet i kursen framgår ej av domen).

PROJEKTGRUPPER
Vid ett möte mellan Alkoholinspektionen och resurslänen den 30 maj beslöts att bilda två projektgrupper för att behandla frågor kring länsstyrelsernas kompetensbehov och kompetensutveckling samt länsstyrelsernas roll som tillsynsmyndighet.

Projektgrupperna kommer att sammanträda på Alkoholinspektionen den 9 respektive 10 september.

Projektgrupp 1
Länsstyrelsernas kompetensbehov och kompetensutveckling, består av följande personer:
Hans Agnéus och Göran Franke på Alkoholinspektionen, Kaj Fredenmark och Claes Göran Ohlsson på AB län, Håkan Johansson M län, Börje Karlsson O län samt Anna Stenmark AC län.

Projektgrupp 2
Länsstyrelsernas roll som tillsynsmyndighet, består av följande personer:
Hans Agnéus och Mikael Bentzer på Alkoholinspektionen, Britta Ringnér Hedberg AB län, Iris Dovrén-Råsbrant F län, Lars Gustafsson G län, Håkan Johansson M län, Börje Karlsson O län samt Anna Stenmark AC län.

Inför det kommande mötet har deltagarna i projektgrupp 1 fått en enkät som de ska besvara, i samarbete med företrädare för övriga län, i syfte att kartlägga behovet av kompetensutveckling inom olika områden.

Deltagarna i de båda projektgrupperna är naturligtvis även i övrigt tacksamma för tips, idéer och synpunkter.

UTBILDNING I SÄKERHETSSKYDD FÖR RESURSLÄNEN
I samband med ovanstående möten för projektgrupperna kommer Alkoholinspektionen även att annordna en kurs i säkerhetsskydd för resurslänens alkoholhandläggare. Syftet med utbildningen, som genomförs av Stöldskyddsföreningen, är att ge handläggarna kunskaper om mekaniskt- och tekniskt skydd av lokaler, jfr AIFS 1996:2.

ÖL-ENKÄT
Under senare tid har försäljningen av det sk folkölet aktualiserats av flera olika skäl. Undersökningar visar att konsumtionen ökar bland ungdommar och att det är relativt lätt för underåriga att köpa ut. För att få mer information om situationen och hur kommunerna arbetar i tillsynen av folkölsförsäljningen kommer Alkoholinspektionen att genomföra en enkätundersökning.

Varje länsstyrelse ombedes ansvar för undersökningen i det egna länet. Förutom att besvara de frågor i enkäten som är riktade direkt till länsstyrelsen ska även intervjuer genomföras med två ŕ tre slumpvis utvalda kommuner i länet samt de polisområden eller de polismyndigheter där dessa kommuner ligger.

Enkäten kommer att genomföras under september och oktober.

Målet är att enkäten ska ge en bra bild bland annat av vilka insatser som görs, vilka arbetsmetoder som används och hur olika myndigheter samverkar i tillsynen av detaljhandelsförsäljning av öl. Förhoppningsvis kommer den även att fånga upp goda exempel som kan vara värda att sprida.

TILLSYN
Under hösten kommer ett femtiotal företag runt om i landet att besökas.

För att förstärka Alkoholinspektionens tillsynsarbete kommer Katarina Alfredsson att ägna sig åt detta från och med den 1 september. Förutom att vara kontaktperson i tillsynsfrågor kommer Katarina även att som Alkoholinspektionens representant aktivt delta i tillsynsarbetet i länen. Ansvarig på Alkoholinspektionen är som tidigare Rickard Nisell.

Vi vill även här passa på att understryka vikten av att alla är uppmärksamma på vad som händer i respektive län och rapporterar direkt till Katarina eller Rickard om saker av intresse för tillsynen.