AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 2 – 96

TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND SOM SÖKS AV UNGDOMAR
Alkoholinspektionen har erfarit att det i samband med årets skolavslutningar lämnats serveringstillstånd till elever. Avsikten med sådana tillstånd har varit att kunna servera alkoholdrycker i samband med klass-eller skolfester. Även i andra sammanhang förekommer inte sällan att ungdomar anordnar fester där de vill servera alkoholdrycker.

Alkoholinspektionen anser det därför angeläget att till berörda myndigheter framföra följande.
Oavsett om festen kan anses vara anordnad i ett slutet sällskap eller inte gäller att saken skall prövas enligt alkohollagen. Förutsättningar för tillstånd skall finnas. Särskilt bör beaktas bestämmelsen i 7 kap 7 § där det bl.a. sägs att en tillståndshavare med hänsyn till sina personliga egenskaper skall vara lämplig att utöva verksamheten.

En kommun bör noga betänka detta när man behandlar en ansökan om serveringstillstånd för en verksamhet som skall företrädas av en person som är så ung som 18 eller 19 år och gästerna är kamrater i samma ålder. Det kräver alltid mognad och erfarenhet att ansvara för servering, inte minst i sådana situationer.

Det är dessutom olämpligt om kommunen med ett tillstånd möjliggör att en så ung person, i egenskap av tillståndshavare, kan köpa alkoholdrycker hos Systembolaget eller hos vilken annan partihandlare som helst t.ex. ett bryggeri. Det olämpliga i förfarandet förstärks av att partipriserna på drycker är lägre än detaljpriserna. Därtill kan komma rabatter som ytterligare sänker priserna.

Att observera är dessutom att ett tillstånd inte är mängdbegränsat. Inom vissa gränser är det därför möjligt att köpa på sig ett lager som räcker längre än den fest tillståndet avsåg. Tillståndet är heller inte knutet till någon särskild partihandlare. Det kan alltså användas för inköp på flera bryggerier och partihandlare.

Slutresultatet kan således bli att kommunen i praktiken ger ett inköpstillstånd till personer som åldersgränsen i alkohollagen normalt är avsedd att förhindra försäljning till. Dessutom kan dryckerna köpas till ett lägre pris än det normala vilket gör det intressant att köpa även för kommande privat bruk vilket i sig inte är tillåtet.

Alkoholinspektionen rekommenderar därför att tillstånd under sådana här förutsättningar inte ges. Med tanke på ovan nämnda inköpsmöjligheter bör tillstånd inte heller ges i sammanhang där den som söker tillstånd skall använda det för eget bruk, t.ex. tillståndssökandens eget födelsedagskalas och liknande då det inte är möjligt att kontrollera vad som sker med överblivna drycker. Det sagda hindrar givetvis inte att en restauratör kan anlitas för den tilltänkta serveringen. I sådana fall söker denne tillstånd.
OLOVLIG DRYCKESHANTERING – FOLKÖL
En detaljhandlare åtalades 1995 bl a för att i strid mot bestämmelsen om åldersgräns i 3 kap. 8 § alkohollagen ha lämnat ut öl till en person som var under 18 år. Tingsrätten frikände handlaren från ansvar eftersom den underårige uppträtt som bud åt sin far vilken i förväg ringt till detaljhandlaren och omtalat att sonen skulle skickas att köpa öl för hans räkning. Tingsrätten ansåg att det inte var fråga om olovlig dryckeshantering i alkohollagens mening.

Med anledning härav vill Alkoholinspektionen lämna följande kommentarer. Bestämmelsen i 3 kap. 8 § anger att öl inte får säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. När det gäller detaljhandel med spritdrycker, vin eller starköl får varorna inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 20 år. I fråga om servering gäller gränsen 18 år. De uppställda kraven på ålder är ovillkorliga.

Någon rätt att sälja eller lämna ut alkoholdrycker till den som inte uppnått föreskriven ålder finns alltså inte oavsett vilka skäl som åberopas. Förfarande i strid mot dessa bestämmelser utgör således olovlig dryckeshantering enligt 10 kap .7 §. Kommunens skyldighet och möjlighet att i egenskap av tillsynsmyndighet ingripa påverkas inte heller av den friande domen.