AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 3 – 95

ALLMÄNNA RÅD……
Arbetet med allmänna råd och kommentarer till serveringsbestämmelserna fortsätter. Målet är att före årsskiftet skicka ut väsentliga delar av materialet för synpunkter (underhands-remiss). När väl allmänna råden föreligger som helhet kommer naturligtvis en sedvanlig remiss att ske.

De delar som nu skickas ut är text bl a om lämplighetsprövningen vid ansökningstillfället (7:7 alkohollagen), detaljhandel med och servering av öl. De senare är två områden inom vilka vi får många frågor varför dessa har prioriterats.

PRAXIS/DOMAR
För att sprida kännedom om praxis och rättstillämpning har Alkoholinspektionens Mikael Bentzer gjort ett urval av aktuella och belysande domar inom alkoholområdet.

Dessa domar kommer att skickas ut under denna vecka till samtliga länsstyrelser för vidare distribution på lämpligt sätt till de kommunala alkoholhandläggarna i respektive län.

RESTAURANGRAPPORTER
Från och med 1 januari 1996 kommer Alkoholinspektionen att successivt ta hem driften av restaurangregistret från SCB. Alkoholinspektionen kommer att fastställa i föreskrifter vilka statistiska uppgifter som tillståndshavare är skyldig att lämna till tillståndsmyndigheten enligt den nya alkohollagen. Alkoholinspektionen har för avsikt att göra vissa förändringar jämfört med tidigare år och vi kommer att återkomma med information så snart beslut är fattat.

Restaurangrapporter för andra halvåret 1995
För att få en samlad statistik för hela 1995 ska den gamla blanketten för restaurangrapporter användas. Restaurangrapportsblanketterna för andra halvåret 1995 skickas ut till tillståndshavarna av länsstyrelserna. Observera att det är kommunerna som sedan ska samla in dem senast den 1 februari 1996.