AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 1 – 96

PLANERINGSKONFERENS DEN 16-17 APRIL
Passa på att redan nu boka in den 16-17 april i almanackan. Då kommer vi nämligen att samla alla alkoholhandläggare på länsstyrelserna till en planeringskonferens i Stockholm.

Första dagen startar konferens klockan 9:30. Den pågår hela dagen och avslutas med middag på kvällen. Andra dagen är halvdag med avslutning till lunch. Några av inslagen på konferensen blir; hur har överföringen av tillståndsgivning och tillsyn hittills fungerat, hur är resursläget på länsstyrelserna, länsstyrelsernas nya roll samt information från socialdepartementet och information om allmänna råd till alkohollagen.

Kaj Fredenmark på Stockholms länsstyrelse filar för närvarande på det slutgiltiga programmet som kommer att skickas ut tillsammans med den formella inbjudan inom någon vecka.

TILLSYN AV PARTIHANDLARE
Länsstyrelserna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå som har ett särskilt uppdrag bistå Alkoholinspektionen i tillsynsarbetet. Tillsammans med dem har vi arbetat fram en tillsynsmall där de punkter som skall kontrolleras vid en tillsyn definieras.

Under budgetåret 95-96 ska minst 50 tillsynsbesök hos partihandlare genomföras.

Tanken är att dessa tillsyner i huvudsak ska genomföras av alkoholhandläggare på ovanstående länsstyrelser tillsammans med alkoholhandläggare från de län där tillsynerna sker.

För närvarande håller vi på att arbeta fram en lista över vilka tillståndshavare och lager-/tillverkningsställen som finns i de olika länen. Listan kommer att skickas ut till samtliga länsstyrelser inom en snar framtid.

FRAMSTÄLLNING OM ÖVERSYN OCH ÄNDRING AV ALKOHOLLAGEN

Företrädare för länsstyrelse, kommun, polis och skattemyndighet i Stockholm har gjort en framställan till regeringen om översyn av och lagändring i alkohollagen för att ge både kommuner och länsstyrelser möjlighet att återkalla serveringstillstånd.

Regeringen har beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av framställningen. Däremot har regeringen givit Landshövdingen i Stockholms län, Ulf Adelsohn, i uppdrag att utreda Branschsanering och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Syftet är att klargöra vilka branscher som är speciellt utsatta för ekonomisk brottslighet samt lämna förslag på åtgärder och eventuella lagändringar

ÄNDRINGAR I ALKOHOLLAGEN
Socialdepartementet har nyligen lagt en lagrådsremiss om ändringar i alkohollagen avseende destillationsapparater och införsel av alkoholdrycker i form av gåvor. Avsikten är att de nya bestämmelserna ska kunna träda i kraft i juli 1996.

Socialdepartementet har även aviserat en alkoholpolitisk proposition till hösten 1996. För närvarande arbetar de med att ta fram en rapport som ska ligga till grund för propositionen. Därmed finns det fortfarande vissa möjligheter att föra fram idéer på förbättringar i alkohollagen; antingen via oss på Alkoholinspektionen eller direkt till Gert Knutsson på Socialdepartementet.