AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 2 – 97

DOMAR I SERVERINGSÄRENDEN 1996
Alkoholinspektionens sammanställning av ärenden rörande servering av alkoholdrycker i Regeringsrätten och kammarrätt 1996 har nu kommit ut i myndighetens skriftserie. Sammanställningen omfattar tre delar. En del med domstolsreferat, där olika aspekter på alkohollagens tillämpning tas upp, en del med beskrivande statistik samt en del med ärendena redovisade på sakområden. I årets rapport har författaren valt att fokusera delvis andra aspekter av alkohollagens tillämpning jämfört med förra årets sammanställning.

Båda rapporterna kan beställas från Alkoholinspektionen på fax 08-454 71 22

Servering av Alkoholdrycker, Domstolsprövade ärenden 1994 – 1995
(Alkoholinspektionen 1996:1) Pris 40:- inkl moms.
Servering av Alkoholdrycker, Ärenden i Regeringsrätten och kammarrätt 1996
(Alkoholinspektionen 1997:1) Pris 90:- inkl moms.
UTBILDNING – RESTAURATÖRER OCH SERVERINGSPERSONAL
Det måldokument för utbildning av restauratörer och serveringspersonal, som vi nämnde i förra numret av Aktuellt om Alkohol är nu färdigt och har börjat distribueras. Måldokument – Restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 1997:2) har tagits fram i samarbete med företrädare för branschen och de kommunala alkoholhandläggarna. Syfte med måldokumentet är att fastställa de krav på kunskaper som alkohollagen ställer på tillståndshavare och serveringspersonal.

Tanken är att detta måldokument ska kunna användas dels av utbildningsanordnare som underlag för planering och dels av tillståndsmyndigheterna som mall vid värdering av kunskaper / utbildning vid prövning av tillståndsärenden.

Måldokumentet har skickats till alkoholhandläggare på samtliga länsstyrelser och kommuner samt till de utbildningsanordnare som vi känner till. Vi ber er hjälpa till att informera om att måldokumentet finns då vi gärna ser att det får en bred spridning.

Måldokumentet kan beställas från Alkoholinspektionen på fax 08 – 454 71 22.
(Enstaka/fåtal exemplar levereras kostnadsfritt, för större upplagor debiteras 20:- ex)
Måldokumentet finns även inlagt på vår hemsida www. alkoholinspektionen.se

Frågebank
Som ett komplement till Måldokumentet kommer Alkoholinspektionen även att ta fram en frågebank som ska kunna användas vid examinationer. Den första versionen av frågebanken beräknas vara klar i slutet av april och den kommer att tillhandahållas via vår hemsida. Vi kommer att informera i Aktuellt om Alkohol när den är färdig.

PERSONAL NYTT
Tyvärr har vår chefsekonom Rickard Nisell slutat på Alkoholinspektionen och gått vidare till andra verksamheter. I maj kommer dessutom Christina Törnstrand att gå på ett års mammaledighet.

När det gäller vår tillsynsverksamhet vill vi därför påminna om att det nu är Urban Nilsson som tillsammans med Katarina Alfredsson har huvudansvaret för denna.

SVARTSPRIT OCH UNGDOMAR DS 1997:8
Utredningen om olovlig sprithantering som presenterades i Aktuellt om alkohol nummer 4-96 har slutförts och lämnats till Socialdepartementet. Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga omfattningen av och karaktären på den olovliga sprithanteringen (svartsprit) samt komma med förslag till lämpliga åtgärder för att minska denna.

Kartläggningen av omfattningen av svartsprit visar inte att någon avsevärd ökning skett under de senaste åren. Volymerna är emellertid oroväckande stora sett såväl i absoluta tal som i procent av den totala spritdryckskonsumtionen. För att minska förekomsten av svartsprit föreslår arbetsgruppen bl. a. följande;

att kriminalisering av köp och innehav av svartsprit bör utredas ytterligare.
att en ändring av alkohollagens 10 kap 3 §, kriterier för grovt brott samt att en ändring av straffskalorna i 10 kap alkohollagen bör övervägas.
att medel ställs till polisväsendets och tullverkets förfogande för särskilda satsningar mot storskalig eller organiserad hantering av svartsprit.
att Alkoholinspektionen får i uppdrag att kontinuerligt följa utvecklingen av omfattning och karaktär på svartspriten vad avser tillverkning och distribution.
Av de medel som Socialdepartementet avsatt för ändamålet har arbetsgruppen under 1996 initierat och finansierat tolv lokala projekt i syfte att bekämpa bruket av svartsprit bland ungdomar. Arbetsgruppen avser att, allteftersom projekten avslutas, sammanställa resultaten och, där insatserna bedöms ha varit framgångsrika, sprida dessa till berörda organisationer. Rapporten är för närvarande på remiss. Remisstiden går ut den 15 maj 1997.