AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 3 – 97

FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLDRYCKER 1996
Försäljning av starköl, öl och spritdrycker minskar medan försäljningen av vin fortsätter att öka. Förändringarna för spritdrycker och vin följer trenden från tidigare år. Minskningen för starköl och öl är däremot en avvikelse från tidigare trend. Totalt sett har försäljningen av alkoholdrycker per invånare, 100% alkohol, minskat under året. Detta är några av huvuddragen i Alkoholinspektionens försäljningsstatistik för alkoholdrycker för 1996.

Efter flera års ökning visar nu försäljningsstatistiken för starköl och öl en minskning med 5,1 respektive 11,9 procent för 1996. Det extrastarka starkölet svarar för hälften av nedgången för starköl. Under förra året debatterades omfattningen av gränshandeln med starköl flitigt, vilket resulterade i en skattesänkning vid nyår. En del av minskningen kan också bero på lagerminskningar hos restauranger i samband med detta. Andra förklaringar kan vara ändrade dryckesmönster samt en allmän återhållsamhet mot bakgrund av det ekonomiska läget.

I gruppen vin har försäljningen av de svagare dryckerna, främst cider och s.k. alkoläsk, fördubblats vilket är den främsta orsaken till den totala ökningen på 5,3 procent för vin. Försäljningen av vanliga bordsviner har ökat något medan försäljningen av starkvin har minskat.

Servering – detaljhandel
Trots minskningen av den totala försäljningen av spritdrycker har restaurangernas försäljning ökat något. För starköl är minskningen i stort sett lika fördelad på servering och detaljhandel. Motsvarande siffror för vin visar ett annat mönster. Den största delen av försäljningsökningen utgörs av en ökad restaurangförsäljning.

Partihandel
Sedan avregleringen vid nyåret 94/95 har en ny bransch med drygt 230 partihandlare och tillverkare successivt vuxit fram. Av statistiken framgår att restaurangerna köper drygt 40 procent av sitt vin från Systembolaget och resterande knappt 60 procent direkt från övriga partihandlare.

Motsvarande siffror för spritdrycker är 83 procent från Systembolaget respektive 17 procent från övriga partihandlare. Restaurangernas inköp av starköl, där marknaden sedan länge varit avreglerad, sker i all väsentlig grad (96%) direkt från partihandlare och tillverkare.