AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 1 – 99

God fortsättning på det nya året!
I slutet på november månad förra året skickade Alkoholinspektionen ut en enkät till samtliga länsstyrelser för 1998 års länsrapport. Enkäten innehöll dels frågor avsedda att besvaras direkt av respektive länsstyrelse dels frågor som kräver inhämtning av uppgifter från kommunerna i länet. Vi vill härmed påminna om att länsrapporten skall vara oss på Alkoholinspektionen tillhanda senast den 1 mars 1999.

 

Alkoholutredningen
Den 12 mars 1998 bemyndigade regeringen chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över vissa bestämmelser i alkohollagen (1994:1738) samt i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. I tilläggsdirektiv inkluderades även frågan om distansförsäljning och hantering av gåvoförsändelser i utredningen. (Direktiv 1998:19 och 1998:52).

Utredaren, regeringsrådet Susanne Billum, överlämnade i december 1998 ett delbetänkande, Alkoholpolitikens medel – Införsel av och partihandel med spritdrycker vin och starköl (SOU 1998:156), till regeringen. Utredningsuppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 december 1999.