Aktuellt om Alkohol no 2-01

Socialutskottets betänkande om Nationella handlingsplanen
Socialutskottet har lämnat sitt betänkande (2000/01:SoU8) angående Regeringens proposition (2000/01:20) Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador.

I sitt betänkande konstaterar Socialutskottet att EU-medlemskapet förändrat det som tidigare utgjort viktiga delar av alkoholpolitiken. Utskottet vidhåller att den svenska alkoholpolitikens ambitionsnivå måste vara fortsatt hög och de ser positivt på att det lokala ansvaret i det alkoholförebyggande arbetet ökar och förstärks.

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner förslaget i propositionen om huvudriktning av alkoholpolitiken.

Socialutskottet anser bl.a. att det förebyggande arbetet att begränsa tillgången måste bygga på ett ökat lokalt engagemang och ansvarstagande. Den kommunala tillsynen över försäljning och servering av alkoholdrycker bör skärpas och effektiviseras.

När det gäller fördelning av de medel som ska anvisas kommunerna efter ansökan förutsätter socialutskottet att varje länsstyrelse på ett tillfredsställande sätt sköter detta. Vidare anser utskottet att det bör undvikas att stöd till frivilligorganisationer i allt för stor utsträckning fördelas till etablerade frivilligorganisationer som redan arbetar med missbruksfrågor. Regeringens direktiv bör utformas så det skapas möjlighet att i större utsträckning bevilja medel till frivilligorganisationer vars verksamhet t.ex. rör kvinnor och barn.