Aktuellt om Alkohol no 2-00

 

Regeringsrättens dom den 2 februari 2000, nr 2516-98, om anställd personal
Regeringsrätten fann att 6 kap 3 § fjärde stycket får anses omfatta all personal som är sysselsatt i den egentliga serveringsrörelsen (dvs. även kökspersonalen). När det gäller frågan om vad som menas med att personalen skall vara anställd av tillståndshavaren anför rätten att det saknar självständig betydelse om de uppbär ersättning av tillståndshavaren eller ej. Det finns inga krav på fast anställning. Avgörande är att de som anlitas i serveringsrörelsen skall ha engagerats av tillståndshavaren och även vara underställda denne. Det går således inte att t.ex. arrendera ut köket.

Det innebär vidare att det inte finns någon automatisk koppling mellan överträdelse av 6 kap 3 § fjärde stycket och ej redovisad innehållen preliminär skatt eller arbetsgivaravgifter. Man måste m.a.o. undersöka om skatter och avgifter skulle ha redovisats. Om så varit fallet, och skatter och avgifter inte har betalats, är det en ekonomisk misskötsamhet som kan utgöra grund för återkallelse av serveringstillståndet. Detta måste dock utredas.

I den aktuella domen ansågs tillståndshavaren inte ha gjort sig skyldig till försummelse. Hans överklagande bifölls.

Domen i sin helhet finns på vår hemsida (www.alkoholinspektionen.se) i avdelningen för ”Rättspraxis” (under 6 kap 3 §).

Länsrapporter och sammanställningar över länsstyrelsernas kostnader på alkoholområdet
Vi vill passa på att påminna Er om länsrapporterna samt sammanställningen över länsstyrelsernas kostnader på alkoholområdet avseende år 1999 och med en prognos för år 2000.

Länsrapporterna skall skickas till Alkoholinspektionen senast den 1 mars. Detta datum gällde ursprungligen även sammanställningen över kostnaderna. Vi är dock i behov av sammanställningen av kostnaderna redan nu. Vi är därför tacksamma om ni, som inte redan har skickat in sammanställningen, färdigställer dem och skickar in dem till oss så fort som möjligt. Gärna före den 21 februari.

Utbildning 2000
Som vi berättade i förra numret av Aktuellt om Alkohol har vi påbörjat förberedelserna av en serie utbildningstillfällen för kommunala alkoholhandläggare och förtroendevalda för våren och hösten i år. Vi har i dagarna gått ut till länsstyrelserna med ytterligare information om kursinnehåll m.m. samt bett dem undersöka intresset i sina respektive län för dessa utbildningar så att vi kan lägga fast en tidsplan för detta.

Ur denna information som skickats ut till länsstyrelserna saxar vi följande om kursinnehållet:

Behov och önskemål om utbildning idag
Alkohollagen har nu varit i kraft i drygt fem år. Därmed finns också fem års erfarenhet av hur lagen tillämpas av myndigheter och domstolar. Några av reglerna i lagen har ändrats under åren. Från den 1 januari i år har kommunerna fått en uppgift att även kontrollera marknads-föring av alkoholdrycker på serveringsställen.

I flera kommuner har det tillträtt såväl nya handläggare som nya förtroendevalda. I olika sammanhang har framförts önskemål om att en utbildning, liknande den som bedrevs 1995, skulle ges även idag. Länsstyrelsen inbjuder därför, i samarbete med Alkoholinspektionen, kommunerna i länet till en serie tvådagars grundläggande utbildning i serveringsbestäm-melserna (tillståndsprövning och tillsyn).