AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 1 – 95

En av Alkoholinspektionens uppgifter är att verka för att berörda myndigheter har nödvändig kunskap och information om frågor som rör alkoholpolitik och det alkoholpolitiska regelverket. Aktuellt från Alkoholinspektionen per fax som du nu läser är en av de informationsvägar som vi kommer att använda framöver för att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter.

För att vi verkligen skall kunna nå ut till alla är det viktigt att våra register är korrekta och fullständiga. Vi ber därför alla bekräfta mottagandet av detta fax och återkomma med komplett adressinformation, telefon- och faxnummer. Sprid gärna detta meddelande inom myndigheten.

UTBILDNING – LÄNSSTYRELSERNAS NYA ROLL

I dagarna har Socialdepartementet skickat ut sin rapport Länsstyrelsernas nya roll på alkoholområdet (Ds 1995:50) till samtliga länsstyrelser. Rapporten är tänkt att användas av länsstyrelserna i det interna förändringsarbetet för att forma den nya rollen på området.

Länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå kommer att stå som värdar för fyra regionala konferenser som skall behandla rapporten.

Konferenserna kommer att gå av stapeln:

Det kommer att bli tvådagars internatkonferenser. De fyra länsstyrelserna bestämmer närmare platsen för konferensen och tar emot anmälningar.

Konferenserna vänder sig i första hand till sociala enhetschefer och handläggare som arbetar/kommer att arbeta med de aktuella frågorna. Vi skulle gärna se att även länsråden kunde delta, åtminstone första dagen.

Konferenserna planeras börja första dagen c:a kl 10 med kvällsövning till kl 20. Andra dagen avslutas c:a kl 15:30. Detaljschema utarbetas med hjälp av konsulten Hasse Bengtsson, Sinova, som även kommer att medverka i genomförandet av konferenserna. Därutöver medverkar länsrådet Erik Österberg, ordförande i arbetsgruppen som tagit fram rapporten, Gert Knutsson, Socialdepartementet, Gun Neuman, Hans Agnéus och Mikael Benzer, Alkoholinspektionen.

Programmet kommer att läggas upp på ett sådant sätt att det är värdefullt om alla deltagare från en länsstyrelse deltar i samma konferens.

Deltagarna svara själva för resa och logi. Alkoholinspektionen svarar för konferenskostnader och måltider.

ALLMÄNNA RÅD
Socialstyrelsens gröna häfte med Bestämmelser rörande handel med drycker gäller som bekant inte längre sedan den nya alkohollagen trädde i kraft. Alkoholinspektionen har därför tillsatt en arbetsgrupp som under hösten ska arbeta fram Allmänna råd angående bland annat serveringsbestämmelser.

De nya Allmänna råd kommer naturligtvis i många stycken att bygga på de tidigare bestämmelserna men anpassas till den nya alkohollagen och till intentionerna bakom den.

Arbetsgruppens mål är att allmänna råd skall vara färdig innan årsskiftet.