AKTUELLT OM ALKOHOL Nummer 1 – 98

Enkät angående kommunalisering samt länsrapporter
I december förra året skickade Alkoholinspektionen ut en enkät till samtliga länsstyrelser angående kommunaliseringen av serveringsärenden. I samband med detta skickade vi dessutom ut ett formulär för den årliga länsrapporten.

Vi vill här påminna om att svaren på dessa skall vara hos Alkoholinspektionen:

Enkät senast den 16 februari.
Länsrapporten senast den 1 mars.
OAS Verksamhetsplan för 1998-02-09
Oberoende Alkoholsamarbete OAS, med företrädare för bl.a. alkoholbranschens organisationer, försäkringförbundet och berörda myndigheter, har kommit med sin verksamhetsplan för 1998. OAS kommer bl.a. att arbeta med breda opinionsinsatser mot den illegala alkoholhanteringen under de närmaste 3-5 åren. De tre övergripande alkoholpolitiska målen är att minska tillgången på illegal alkohol, minska efterfrågan på illegal alkohol genom ökade kunskaper och ändrade attityder samt minska konsumtionen av illegal alkohol.

Under 1998 kommer det första steget av opinionsinsatsen att pågå. Målgruppen är då centrala och lokala myndigheter, branschorganisationer och andra viktiga aktörer på lokal nivå. Under 1999 påbörjas det andra steget som mer direkt riktar sig till allmänheten.

Målet med första steget är att stödja ett lokalt engagemang samt att skapa en enhetlig uppfattning om problemets omfattning och karaktär bland berörda aktörer. I april 1998 påbörjas de lokala aktiviteterna med regionala konferenser som anordnas av OAS i samarbete med Folkhälsoinstitutet.

För mer information om OAS och konferenserna kontakta:
Peter Lamming tel 08-454 33 40, e-post peter.lamming@social.ministry.se

Alkoholreklamutredningen
Nu har 1996 års Alkoholreklamutredning kommit med sitt betänkande; Alkoholreklam, Marknadsföring av alkoholdrycker SOU 1998:8 som kan beställas från:

Aktuella domar – prövningstillstånd i regeringsrätten
(avser 7 kap. 8 § alkohollagen)

Inskränkning i miljöförvaltningens godkännande av köket avgörande betydelse?
Tillståndsmyndigheten avslog ansökan om serveringstillstånd med hänvisning till 7 kap. 8 §. Köket hade godkänts av miljöförvaltningen för servering av ugnslagade rätter, sallader och smörgåsar. Stekning på spisplatta fick dock inte ske p.g.a. otillräcklig ventilation. Matutbudet bestod av tre till fem olika lunchrätter bl.a. kött-, fisk och pastarätter. Dessutom erbjöds olika pajer, panini och moussaka och kalla rätter. Efter överklagande fann Länsrätten i Stockholms län 1996-12-11, mål nr Ö 19303-96, att den nämnda begränsningen gjorde att köket ej kunde anses vara godkänt för allsidig matlagning. Sökanden överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som 1997-01-30, mål nr 9595-96, gjorde en annan bedömning. Kammarrätten fann att även med beaktande av nämnda begränsning var förhållandena på restaurangen sådana att kraven i 7 kap. 8 § fick anses uppfyllda. Kommunen har överklagat domen till Regeringsrätten som beviljat prövningstillstånd. Alkoholinspektionen har 1998-01-19, dnr 586/97, avgivit yttrande. Alkoholinspektionen anser att en begränsning att inte få steka på spis eller stekhäll medför en så väsentlig inskränkning i möjligheten till mathållning att kravet i 7 kap. 8 § inte kan anses uppfyllt.

OBS: När detta skrivs (februari 1998) är ärendet ännu ej avgjort i Regeringsrätten.

Kan otillräcklig köksutrustning på serveringsstället kompenseras med tillgång till ett närbeläget fullt utrustat kök som används av flera restauranger?
Tillståndsmyndigheten avslog ansökan om serveringstillstånd med hänvisning till 7 kap 8 §. Restaurangen hade, förutom det egna köket vars nyttjandetillstånd begränsats av Miljöförvaltningen, tillgång till ett allmänt kök som fanns i samma fastighet. Tillgång till det senare köket, ett kök som uppfyllde kravet i 7 kap. 8 §, fanns inskriven i hyreskontrakt. Efter överklagande fann Länsrätten i Stockholms län 1996-06-20, mål nr Ö 8717-96, bl.a. att det ej framkommit under vilka förutsättningar det gemensamma köket kunde disponeras och vidare att restaurangens egna kök inte kunde anses ha kapacitet nog att kunna tillhandahålla ett varierat och komplett utbud av maträtter. Sökanden överklagade till Kammarrätten i Stockholm som 1997-02-05, mål nr 5470-96, gjorde en annan bedömning. Med hänsyn till fastighetens uppbyggnad och därmed restaurangernas naturliga anknytning till det gemensamma köket menade kammarrätten att tillgången till det gemensamma köket skulle beaktas i prövningen. Tillståndsmyndigheten har överklagat domen till Regeringsrätten som beviljat prövningstillstånd. Alkoholinspektionen har 1998-01-19, dnr 585/97 avgivit yttrande. Alkoholinspektionen delar i yttrandet tillståndsmyndighetens uppfattning att varje serveringsställe, som skall servera starkare drycker än öl till allmänheten skall ha ett eget (d.v.s. inte disponeras av andra) kök, som också uppfyller lagens krav.

OBS: När detta skrivs (februari 1998) är ärendet ännu ej avgjort i Regeringsrätten.